Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: VHH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220340BA1 Văn hóa học - Văn hóa truyền thông A16 A16 20.5
2 52220340AA1 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa A16 A16 18.5
3 52220113BC0 Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch C00 C00 25.5
4 52380101C0 Luật C00 C00 24.5
5 52320101C0 Báo chí C00 C00 24.5
6 52220113AC0 Việt Nam học - Văn hóa du lịch C00 C00 24
7 52340103C0 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 C00 23.5
8 52220340BC0 Văn hóa học - Văn hóa truyền thông C00 C00 23.5
9 52220340AC0 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa C00 C00 21.5
10 52320201C0 Thông tin học C00 C00 21
11 52320202C0 Khoa học thư viện C00 C00 20.5
12 52320402C0 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 C00 20.5
13 52220112C0 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam C00 C00 20
14 52220342AC0 QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật C00 C00 20
15 52220342CC0 QLVH - Quản lý di sản văn hóa C00 C00 20.5
16 52220341C0 Gia đình học C00 C00 19.5
17 52220342BC0 QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình C00 C00 19
18 52320305C0 Bảo tàng học C00 C00 19
19 52220342LTC0 Liên thông Quản lý văn hóa C00 C00 25
20 52320202LTC0 Liên thông Khoa học thư viện C00 C00 25
21 52220113LTC0 Liên thông Việt Nam học C00 C00 25
22 52320402C1 Kinh doanh xuất bản phẩm C15 C15 17.5
23 52320305C1 Bảo tàng học C15 C15 16
24 52220113BD1 Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D01 D01 22.5
25 52380101D1 Luật D01 D01 21.5
26 52320101D1 Báo chí D01 D01 21.5
27 52220113CD1 Việt Nam học - Hướng dân du lịch quốc tế D01 D01 21.5
28 52220113AD1 Việt Nam học - Văn hóa du lịch D01 D01 21
29 52340103D1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 20.5
30 52220340BD1 Văn hóa học - Văn hóa truyền thông D01 D01 20.5
31 52220340AD1 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa D01 D01 18.5
32 52320201D1 Thông tin học D01 D01 18
33 52320202D1 Khoa học thư viện D01 D01 17.5
34 52320402D1 Kinh doanh xuất bản phẩm D01 D01 17.5
35 52220112D1 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D01 D01 17
36 52220342AD1 QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật D01 D01 17
37 52220342CD1 QLVH - Quản lý di sản văn hóa D01 D01 17.5
38 52220341D1 Gia đình học D01 D01 16.5
39 52220342BD1 QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D01 D01 16
40 52320305D1 Bảo tàng học D01 D01 16
41 52220201D1 Ngôn ngữ Anh D01 19
42 52220342LTD1 Liên thông Quản lý văn hóa D01 D01 22
43 52320202LTD1 Liên thông Khoa học thư viện D01 D01 22
44 52220113LTD1 Liên thông Việt Nam học D01 D01 22
45 52380101D7 Luật D78 D78 21.5
46 52320101D7 Báo chí D78 D78 21.5
47 52220113CD7 Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D78 D78 21.5
48 52220112D7 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D78 D78 17
49 52220341D7 Gia đình học D78 D78 16.5
50 52220342BD7 QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D78 D78 16
51 52220113BD9 Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D96 D96 22.5
52 52220113CD9 Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D96 D96 21.5
53 52220113AD9 Việt Nam học - Văn hóa du lịch D96 D96 21
54 52320201D9 Thông tin học D96 D96 18
55 52320202D9 Khoa học thư viện D96 D96 17.5
56 52220342CD9 QLVH - Quản lý di sản văn hóa D96 D96 17.5
57 52320202LTD9 Liên thông Khoa học thư viện D96 D96 22
58 52220113LTD9 Liên thông Việt Nam học D96 D96 22
59 52220342X QLVH - Biểu diễn âm nhạc N00 22
60 52220342Z QLVH - Biên đạo múa đại chúng N00 21.5
61 52220342AN1 QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật N04 N04 18
62 52220342Y QLVH - Đạo diễn sự kiện N05 19.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu