HTC corporation đang tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tiềm năng tài chính và ứng dụng công nghệ hiện đại với mục đích

cung ứng cho khách hàng những dịch vụ chất lượng, uy tín.

 

Thông điệp

Mọi công nghệ tiên tiến nhất sẽ được ứng dụng vì nhu cầu khách hàng. Mọi thông tin đều được chia sẻ một cách minh bạch nhất.

Tầm nhìn

Trở thành đối tác mạnh và tin cậy nhất, của các bên hữu quan trong lĩnh vực viễn thông ở Việt Nam và Quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Sự minh bạch được thể hiện từ nhận thức tới hành động của từng cá thể trong toàn Công ty, quản trị, hợp tác, trách nhiệm, quyền lợi luôn luôn minh bạch.

Trách nhiệm

Chúng tôi cam kết cung cấp cho xã hội những sản phẩm và du lịch ưu việt, chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với xã hội vì tương lai bền vững.

{{cate.description}}

You can do it, we can do help!